Menulis rasa

Abu-abu

Barisan bait

Satu. Satu.

Barisan bait